ประกาศ ผลการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

เรื่อง ผลการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

——————————–

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0545/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1155/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0475/2566 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ จึงขอประกาศว่า “ไม่มีผู้ผ่านการสอบสรรหา”

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

  ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0416/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 ประเภทสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียด ดัง เอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

——————————–

  ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทสนุบสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

ประกาศ ผลการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0364/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1155/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0475/2566 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ จึงขอประกาศว่า “ไม่มีผู้ผ่านการสอบสรรหา”

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

  ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทสนุบสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ตามเอกสารแนบ

 

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

  ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทสนุบสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

——————————–

  ตามที่ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 อัตรา ซึ่งดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

——————————–

  ตามที่ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น
บัดนี้ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผลผู้ผ่าน การคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ รอบ 1 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

——————————–

  ตามที่สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 อัตรา และได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่
15 กันยายน พ.ศ. 2566 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ