กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

  ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทสนุบสนุนวิชาการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.