ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงและพื้นที่ภายนอก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินของการดำเนินงานในลักษณะโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๕
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่ากองทุนขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งหมด 277 ระเบียบ : 19 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>