ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการดูแลเด็กเล็กของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๙) พ.ศ. ๒๕๖๔
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบีบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งหมด 262 ระเบียบ : 18 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] ถัดไป>>