แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปี ๒๕๖๓

คลิก ที่นี่