รายงานตรวจสอบเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการและใบสำคัญค้างจ่าย
ผังบัญชีในประเภทอ้างอิง
*** ไม่สามารถเรียกรายงานได้เกิน 5 เดือน ***
จากวันที่
ถึงวันที่

รายละเอียดใบตั้งหนี้ที่ไม่ถูกต้อง

หน่วยงาน เลขที่ใบตั้งหนี้ ชื่อเจ้าหนี้ วันที่ตั้งหนี้ จำนวนเงิน ประเภทอ้างอิง ชื่อบัญชี AP ชื่อบัญชี PV/AVP เลขที่ PV/AVP