ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

——————————–

  ตามที่ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 อัตรา ซึ่งดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมานั้น
บัดนี้ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.