ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

——————————–

  ตามที่ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 อัตรา ซึ่งดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น
บัดนี้ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผลผู้ผ่าน การคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ รอบ 1 
รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.