ประกาศ ผลการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่อง ผลการสอบสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0364/2567 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน เลขที่ตำแหน่ง 4403 จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสอบสรรหาฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1155/2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0475/2566 ฉบับลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสนับสนุนวิชาการ จึงขอประกาศว่า “ไม่มีผู้ผ่านการสอบสรรหา”

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.