ประวัติความเป็นมา

       ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ขึ้นโดย มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ได้กำหนดว่า การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และศูนย์ หรือ  หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานอธิการบดี ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔

       ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ ๑/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๕ มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงการจัดตั้งหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นการภายใน ตามโครงการจัดตั้งกองในสำนักงานอธิการบดี คือ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลังและทรัพย์สิน กองอาคารสถานที่ เพื่อให้สามารถบริหารราชการได้อย่างคล่องตัวมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น ประกอบกับหนังสือทบวงมหาวิทยาลัยที่ ทม ๐๒๐๒/๐๑๒ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๔๒ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงออกประกาศแบ่งส่วนงานภายในกองคลังและทรัพย์สิน ดังนี้

๑. งานธุรการ

๒. งานการเงินงบประมาณ

๓. งานการเงินรายได้

๔. งานบัญชี

๕. งานพัสดุ

๖. งานบริหารทรัพย์สิน