ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีในตำแหน่งที่ได้รับเงินเพิ่ม โดยคลิ๊กที่นี้
ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานและการให้บริการของเว็บไซค์กองคลังและทรัพย์สิน โดยคลิ๊กที่นี้