ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินรับ)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินรับ)
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๒๔/๒๕๖๑ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๓/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๔/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๗/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก คณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๘/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๕๙
9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๑/๒๕๕๙ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพักนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙
10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๘๓/๒๕๕๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดวิทยาเขตจันทบุรี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๘๔/๒๕๕๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดวิทยาเขตสระแก้ว สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๘๙/๒๕๕๗ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๙๐/๒๕๕๗ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพัก และค่าธรรมเนียมหอพัก สังกัดสำนักงานอธิการบดี สำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๗
15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๙๒/๒๕๕๗ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗
ทั้งหมด 171 ประกาศ : 12 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] ถัดไป>>