วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่องค์กรอัจฉริยะ ด้านพัสดุ การเงินรับ การเงินจ่าย และการบัญชี เพื่อสนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัย

พันธกิจ

๑. การบริการสนับสนุนด้านพัสดุ การเงินรับ การเงินจ่าย และการบัญชีแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. พัฒนาบุคลากรกองคลังและทรัพย์สินให้มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินรับ การเงินจ่าย และการบัญชี แก่ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
๓. กำหนดแนวการปฏิบัติงานด้านพัสดุ การเงินรับ การเงินจ่าย และการบัญชี
๔. พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทุกด้านไปสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์