บุคลากร กองคลังและทรัพย์สิน

นางพบพร เชาวรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
 • อีเมล : phobporn@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2149
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ
หัวหน้างานบัญชีและสามมิติ
 • อีเมล : chortip@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2163
นางสาวไพรินทร์ ทานกระโทก
หัวหน้างานการเงินจ่าย
 • อีเมล : phairin@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2168
นางเมธิศา เกษตรภิบาล
หัวหน้างานเงินเดือน
 • อีเมล : metisa@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2158
นางสาวพิมพ์ภินันท์ นูพิมพ์
หัวหน้างานการเงินรับ
 • อีเมล : siriporl@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2157
นายจิตตภาคย์ จิวารัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
 • อีเมล : jittapak@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2160
นายจิตตภาคย์ จิวารัตน์
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล :jittapak@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2160
นางสมภัสสร วนิชวัฒนานุวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • อีเมล : sawitree@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2198
นางสาวทัชชญา มิ่งสันติสุข
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล :piya207@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 2154
นางปัทมา ศุภธนกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • อีเมล :mooham_pattama@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 2155
นางสาวอมรรัตน์ จิรสันติสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล : amonrat.ch@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2153
นางไพรินทร์ บุญเชิญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : phairin@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2168
นางเมธิศา เกษตรภิบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : metisa@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2158
นางสาวจารุณี สุนทรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : jarunee@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2162
นางนภาพร จักรวาลกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : nuu_paa@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2148
นางสุนันทา ธรรมโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : sunantap@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2148
นางสาวพจิต ทวีชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pauchit4@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2164
นางสาวธัญญารัตน์ บุญเรือน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : ton_title@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2164
นางดวงใจ สมบัติรัตนานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : daungjaipoo@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2156
นายธีรกานต์ เหมือนใจ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : mine_heloshima@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2156
นางสาวกาญจนา เชี่ยวเชิงชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : kanjana_muay@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2159
นางนัยนันท์ สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : suwanma__nee@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2159
นางสกุณา นาคฉวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : thongsima_n@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2144
นางสาวพิมพ์ภินันท์ นูพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : siriporl@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2157
นางสาวนิรัชดา อินทเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : niratchada_b@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2157
นางสาวจันทิมา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : s_singtong@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2157
นางสาวธิมาพร ไพรอนันต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : thimaporn_p@yahoo.co.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2157
นางสาวสุชาดา ศรีทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : suchada.sr@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2146
นางสาวพิมลพรรณ พวงย้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pimolpan@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2143
นางสาวยุพิณ ทองคำ
พนักงานพิมพ์
 • อีเมล : pinpinjang@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2151
นางสาวรุจิรา เจริญผล
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • อีเมล : jennie_jaja@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 038-10-2151
นางกรกช โรจนศิริพงษ์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • อีเมล : korakoda@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2145
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ
หัวหน้างานบัญชี
 • อีเมล : chortip@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2163
นางนันทกร เปลี่ยนสี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • อีเมล : kobsuk@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 2152
นางสาวนราวดี ภาชนะ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : narawadee@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2147
นางสาวษรฉัตร ขจรศักย์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : sornchat@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2152
นางสาวพิชอังคุณ ศรีทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pichaungkhun@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2152
นางสาววลี เสริมศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : walee_nan@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 2165
นางสาวสุจิตรา มหาธนานุสรณ์
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : Sujitram@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นายธนวัฒน์ ทองแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : tanawatt@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นายรักเกียรติ ธารธนากุล
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : thod1979@hotmail.com
 • เบอร์โทร : 2165
นางสาวธัญญามาศ สว่างโลก
นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : tanyamas@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ
ตำแหน่ง หัวหน้างานบัญชีสามมิติ
 • อีเมล : chortip@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2163
นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : pattamar@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141
นางสาววนิดา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : wanidap@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141
นายรชิษ ธนาเตชะวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : rachit@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141
นายอรรถพล เตชะบุตรศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : attapolt@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141