บุคลากร กองคลังและทรัพย์สิน

นางพบพร เชาวรัตน์
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
 • อีเมล : phobporn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2149
นางสาวชัชชัญญามณฑ์ ปภาพิสิฐชัย
หัวหน้างานบัญชี
 • อีเมล : chortip@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2163
นางสาวไพรินทร์ ทานกระโทก
หัวหน้างานการเงินจ่าย
 • อีเมล : phairin@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2168
นางเมธิศา เกษตรภิบาล
หัวหน้างานเงินเดือน
 • อีเมล : metisa@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2158
นางสาวพิมพ์ภินันท์ นูพิมพ์
หัวหน้างานการเงินรับ
 • อีเมล : siriporl@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2157
นายจิตตภาคย์ จิวารัตน์
หัวหน้างานพัสดุ
 • อีเมล : jittapak@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 038-10-2160
นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์
หัวหน้างานพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการคลัง
นายจิตตภาคย์ จิวารัตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล :jittapak@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2160
นางสมภัสสร วนิชวัฒนานุวัฒน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • อีเมล : sompatsorn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2198
นางสาวทัชชญา มิ่งสันติสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล :thatchaya@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2154
นางปัทมา ศุภธนกร
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 • อีเมล :pattamas@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2155
นางอมรรัตน์ จิรสันติสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
 • อีเมล :amonrat.ch@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2153
นางสาวไพรินทร์ ทานกระโทก
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : phairin@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2168
นางเมธิศา เกษตรภิบาล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : metisa@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2158
นางสาวจารุณี สุนทรสวัสดิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : jarunee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2162
นางนภาพร จักรวาลกุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • อีเมล : napaporn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2148
นางสุนันทา ธรรมโชติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : sunantap@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2148
นางสาวพจิต ทวีชาติ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pachit@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2164
นางสาวธัญญารัตน์ บุญเรือน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : tanyaratj@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2164
นางดวงใจ สมบัติรัตนานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : daungjai@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2156
นางสาวกาญจนา เชี่ยวเชิงชล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : kanjanac@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2159
นางนัยนันต์ สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : naiyanan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2159
นางสกุณา นาคฉวี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : sakuna@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2144
นางสาวพิมพ์ภินันท์ นูพิมพ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : siriporl@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2157
นางนิรัชดา อินทเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : niratchada@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2157
นางสาวจันทิมา สิงห์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : chantima@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2157
นางสาวธิมาพร ไพรอนันต์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : thimaporn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2157
นางสาวสุชาดา ศรีทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : suchada.sr@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2146
นางสาวพิมลพรรณ พวงย้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pimolpan@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2143
นางกรกช โรจนศิริพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • อีเมล : korakoda@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2144

 

 

นางสาวยุพิณ ทองคำ
ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ
 • อีเมล : yupint@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2151
นางรุจิรา เจริญผล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • อีเมล : rujirac@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2145
นางสมคิด วิบูลย์ปิ่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป
 • อีเมล : somkidw@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2145
นางสาวชัชชัญญามณฑ์ ปภาพิสิฐชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 • อีเมล : chortip@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2163
นางนันทกร เปลี่ยนสี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • อีเมล : nuntakorn@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2152
นางสาวนราวดี ภาชนะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : narawadee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2147
นางสาวษรฉัตร ขจรศักย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : sornchat@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2152
นางพิชอังคุณ ต่อพงษ์พันธุ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : pichaungkhun@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2152
นางสาววลี เสริมศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : walee@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นางสาวสุจิตรา มหาธนานุสรณ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : Sujitram@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นายธนวัฒน์ ทองแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • อีเมล : tanawatt@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นายรักเกียรติ ธารธนากุล
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : rakkiat@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นางสาวรวินญา มดแสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อีเมล : rawinya.no@buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2165
นางสาวปัทมา เตชสกุลวิทย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : pattamar@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141
นางสาววนิดา โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : wanidap@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141
นายรชิษ ธนาเตชะวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : rachit@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141
นายอรรถพล เตชะบุตรศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • อีเมล : attapolt@go.buu.ac.th
 • เบอร์โทร : 2141