รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๓๒๕ /๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๖๔/๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๖๒ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศว่า “ไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการคัดเลือก”  

รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๒๖๔ /๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๖๒ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน จำนวน ๑ อัตรา 

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๑๒๔/๒๕๖๕

เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

——————————–

                     ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๙๗๑๔ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา และตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๙๗/๒๕๖๕ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี ซึ่งดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

                         อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๐๙๗/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๙๑/๒๕๖๕ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขที่ตำแหน่ง ๙๗๑๔ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ คน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๐๙๖/๒๕๖๕

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๖๐/๒๕๖๕ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขที่ตำแหน่ง ๙๐๖๒ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การรับสมัครฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศว่า “ไม่มีผู้มาสมัครคัดเลือก” รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

บันทึกข้อความ

ที่ อว ๘๑๐๒.๕/ว ๐๐๖๘๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

บันทึกข้อความ

ที่ อว ๘๑๐๒.๕/ว ๐๐๖๘๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

ไฟล์ Video อบรมระบบ BUU-ERP

ระบบบริหารต้นทุน CO
ระบบงบประมาณ FM
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง PU
ระบบบริหารวัสดุคงคลัง IM
ระบบบริหารสินทรัพย์ AA
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ AP
ระบบบัญชีลูกหนี้ AR
ระบบบัญชีแยกประเภท GL

Template สำหรับกรอกข้อมูลเข้าระบบ BUU-ERP

เตรียมข้อมูลเงินทดรองจ่าย  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Template สร้างข้อมูลหลักครุภัณฑ์  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Template สำหรับโอนงานระหว่างก่อสร้าง  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคู่มือการติดตั้ง และฟอนต์ TH Sarabun NEW

โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, 10 และ 11
โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI
Updated 03/11/2022
ฟอนต์ TH Sarabun NEW
คู่มือการตั้งค่าเพื่อ Allow PDF ใน Google Chrome สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการลงโปรแกรม BUU-ERP

1. ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง

2. กรณีที่เครื่องผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์ TH Sarabun NEW จะไม่สามารถแสดงรายงานได้ ให้ติดตั้งฟอนต์เพื่อแสดงรายการที่สมบูรณ์ 

(หากไม่ทราบว่าเครื่องที่ใช้งานมีฟอนต์ TH Sarabun NEW หรือยัง ให้ติดตั้งฟอนต์อีกครั้ง)