รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

บันทึกข้อความ

ที่ อว ๘๑๐๒.๕/ว ๐๐๖๘๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

บันทึกข้อความ

ที่ อว ๘๑๐๒.๕/ว ๐๐๖๘๔

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อย้ายต่างส่วนงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

ไฟล์ Video อบรมระบบ BUU-ERP

ระบบบริหารต้นทุน CO
ระบบงบประมาณ FM
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง PU
ระบบบริหารวัสดุคงคลัง IM
ระบบบริหารสินทรัพย์ AA
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ AP
ระบบบัญชีลูกหนี้ AR
ระบบบัญชีแยกประเภท GL

Template สำหรับกรอกข้อมูลเข้าระบบ BUU-ERP

เตรียมข้อมูลเงินทดรองจ่าย  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Template สร้างข้อมูลหลักครุภัณฑ์  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Template สำหรับโอนงานระหว่างก่อสร้าง  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคู่มือการติดตั้ง และฟอนต์ TH Sarabun NEW

โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, 10 และ 11
โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI
Updated 15/09/2022
ฟอนต์ TH Sarabun NEW
คู่มือการตั้งค่าเพื่อ Allow PDF ใน Google Chrome สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการลงโปรแกรม BUU-ERP

1. ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง

2. กรณีที่เครื่องผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์ TH Sarabun NEW จะไม่สามารถแสดงรายงานได้ ให้ติดตั้งฟอนต์เพื่อแสดงรายการที่สมบูรณ์ 

(หากไม่ทราบว่าเครื่องที่ใช้งานมีฟอนต์ TH Sarabun NEW หรือยัง ให้ติดตั้งฟอนต์อีกครั้ง)

วิดีโอการฝึกอบรมภาพรวมของระบบ SAP

สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถทำการ login โดยใช้ email มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคลิกที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1nWMO25Zk0qlmZ-5zjO_8eMfBKXeg68cH?usp=sharing

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

สำหรับนิสิตที่ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีรายการลงทะเบียนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และยืนยันการขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากรัฐบาลแล้ว

ให้นิสิตดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทางระบบ

🌐 https://financerefund.buu.ac.th/

⏰ เริ่มเปิดระบบ เวลา 09:00 น.

เพื่อให้การใช้ระบบมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือโปรดเข้ายืนยันการผูกพร้อมเพย์ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น.

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และบัณฑิตศึกษา

รอบที่ 2 วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น.

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3

หมายเหตุ

  1. ยกเว้นนิสิตที่ได้รับเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องยืนยันการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินให้อัตโนมัติ
  2. ส่วนนิสิตที่ชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย (รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
  3. ส่วนนิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะทำการลดค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระบบ buu.ac.thให้อัตโนมัติ

👇👇👇

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login
  • ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay
  • ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/…/PromptPay/Pages/index.html
  • ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/…/Digital-Banking/PromptPay
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/…/banking…/online/promptpay
  • ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/…/cash-management/ktb-promptpay/169

กองคลังและทรัพย์สิน ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศจากกองคลังและทรัพย์สิน

ที่ ๘๑๐๐/ว๐๘๘๒๐

เรื่อง ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

——————————–

                       ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้นทางกองคลังและทรัพย์สิน จึงขอกำหนดวันทำการ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการรับเงิน-จ่ายเงิน และการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลังและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองคลังและทรัพย์สินจึงขอแจ้งวันทำการในระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๗๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ประกอบกับประกาศของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ