กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2 ตำแหน่ง

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

เรื่อง รับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

——————————–

  ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะรับสมัครงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานอธิการบดี กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา

ตำแหน่งที่รับสมัคร มีดังนี้

1. ผู้ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

2. ผู้ปฏิบัติงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.