ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
166. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
167. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๘
168. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๘
169. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘
170. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่_๑๓) พ.ศ.๒๕๕๘
171. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่_๑๒) พ.ศ.๒๕๕๘
172. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
173. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
174. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมพิเศษนักเรียนของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" พ.ศ. ๒๕๕๗
175. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
176. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่_๑๑) พ.ศ.๒๕๕๖
177. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL ITP ของวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
178. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๖
179. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ_(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
180. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา พ.ศ. ๒๕๕๗
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>