ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อระเบียบ
166. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดราคาขายสินค้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
167. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘
168. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
169. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะแพทย์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
170. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
171. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๘
172. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๕๘
173. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘
174. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่_๑๓) พ.ศ.๒๕๕๘
175. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่_๑๒) พ.ศ.๒๕๕๘
176. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
177. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
178. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่ากิจกรรมพิเศษนักเรียนของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" พ.ศ. ๒๕๕๗
179. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
180. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่_๑๑) พ.ศ.๒๕๕๖
ทั้งหมด 287 ระเบียบ : 20 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] ถัดไป>>