ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
151. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
152. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมแพทย์ฝึกหัดสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙
153. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
154. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
155. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
156. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
157. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" พ.ศ. ๒๕๕๘
158. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
159. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการให้บริการยืมอุปกรณ์กีฬา กองกีฬาและนันทนาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
160. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
161. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าบริการตรวจวิเคราะห์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
162. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดราคาขายสินค้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
163. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๘
164. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
165. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย คณะแพทย์ศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] 11 [ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>