ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินรับ)
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๓๕/๒๕๖๗ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย วิทยาลัยนานาชาติ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๖๒/๒๕๖๗ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ (ฉบับที่ ๕)
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๖๒/๒๕๖๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก วิทยาเขตจันทบุรี
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๘๘/๒๕๖๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก วิทยาเขตสระแก้ว
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะโลจิสติกส์ (ฉบับที่ ๕)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๒๖/๒๕๖๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก
7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๗๕/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)
8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๑๑/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๕)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๖๓/๒๕๖๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพักนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๗๙/๒๕๖๖ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๖๑/๒๕๖๖ เรื่อง ค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก คณะพยาบาลศาสตร์
12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๘๐/๒๕๖๕ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำ การส่งมอบ และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของมหาวิทยาลัยบูรพา
13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๘๐๗/๒๕๖๕ เรื่องการแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ ๔)
14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๓๓/๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)
15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง การแบ่งงวดการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๔)
ทั้งหมด 207 ประกาศ : 14 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] ถัดไป>>