ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
91. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา พ.ศ. ๒๕๖๒
92. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
93. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ. ๒๕๖๒
94. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
95. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการห้องออกกำลังกาย และห้องกิจกรรมเข้าจังหวะและโยคะ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒
96. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม และห้องเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑
97. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และพื้นที่ภายใน - ภายนอกอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑
98. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๑
99. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
100. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
101. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๑
102. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
103. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล พ.ศ. ๒๕๖๑
104. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
105. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>