ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
16. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๔
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๔
18. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
19. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าปรับการทดสอบความรู้และทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔
20. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
21. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบีบที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔
22. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
23. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษานิสิตภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค โครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
24. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
25. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้พื้นที่อาคารศูนย์การเรียนรู้การเงินและการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
26. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
27. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
28. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
29. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
30. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะอัญมณี พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งหมด 270 ระเบียบ : 18 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] ถัดไป>>