ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
16. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
17. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
18. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงและพื้นที่ภายนอก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕
19. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินของการดำเนินงานในลักษณะโครงการ พ.ศ. ๒๕๖๕
20. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
21. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๕
22. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
23. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
24. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่ากองทุนขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕
25. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการบำบัดรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕
26. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๕
27. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๕
28. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
29. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการดูแลเด็กเล็กของศูนย์วิจัยและปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๔
30. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คณะสหเวชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>