ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
226. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๕๔
227. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
228. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
229. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔
230. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔
231. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ BUU Test สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔
232. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
233. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
234. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
235. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
236. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๔
237. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓
238. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๓
239. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ.๒๕๕๓
240. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่และบริการ พ.ศ.๒๕๕๓
ทั้งหมด 270 ระเบียบ : 18 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ] ถัดไป>>