ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านอื่น ๆ)
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๘๐/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำ การส่งมอบ และการเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของมหาวิทยาลัยบูรพา
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๗๒๗/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง การให้บริการทางวิชาการที่มีลักษณะประจำประเภทการให้บริการสำหรับการวิเคราะห์และการให้บริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๓/๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการบริหารงานในลักษณะโครงการ (ฉบับที่ ๒)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑๙/๒๕๖๕ เรื่อง การลดค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔
7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๔ เรื่อง ขอให้นิสิตดำเนินการผูกบัญชีธนาคารพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่กำหนด
8. Announcement of Burapha University No. 0806/2564 Tuition Fees Reduction for Undergraduate and Graduate Students of Burapha University due to Being Affected by the Coronavirus 2019 (COVID-19) Outbreak The First Semester of the Academic Year B.E. 2564 (International Students)
9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๖/๒๕๖๔ เรื่อง การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตต่างชาติ)
10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๘๐๕/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาของนิสิตและนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (สำหรับนิสิตไทย)
11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๓
13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารการเงินร้านค้าของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๔/๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งหมด 28 ประกาศ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>