ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านอื่น ๆ)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านอื่น ๆ)
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๔/๒๕๕๙ เรื่อง แบบหลักฐานการจ่ายเงิน พ.ศ. ๒๕๕๙
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๔/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดการจัดเก็บหลักฐานในการบันทึกบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๗
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดรูปแบบการรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๗
6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๓๖/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙
7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๗๘/๒๕๖๓ เรื่อง การบริหารการเงินร้านค้าของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓
8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๑๓/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๓
9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๔/๒๕๖๒ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒
10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๗/๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์การลดค่าตอบแทนการให้บริการวิชาการในส่วนของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๕/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๔๖/๒๕๕๘ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสาขาขาดแคลนตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๘
13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง รายการที่รวมอยู่ในค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๒๑๙/๒๕๖๓ เรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี
15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๕๗/๒๕๖๑ เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งหมด 19 ประกาศ : 2 หน้า : 1 [ 2 ] ถัดไป>>