ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเลิก)
ลำดับที่ ชื่อระเบียบ
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ยกเลิก)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ยกเลิก)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ (ยกเลิก)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิก)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒ (ยกเลิก)
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิก)
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
ทั้งหมด 12 ระเบียบ : 1 หน้า : 1