ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเลิก)ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา (ยกเลิก)
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๒ (ยกเลิก)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ (ยกเลิก)
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ (ยกเลิก)
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๖ (ยกเลิก)
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)
ทั้งหมด 6 ระเบียบ : 1 หน้า : 1