ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
241. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
242. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
243. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้ในโครงการบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒
244. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
245. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๓
246. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
247. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒
248. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต พ.ศ.๒๕๕๒
249. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
250. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
251. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
252. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
253. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
254. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
255. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
ทั้งหมด 270 ระเบียบ : 18 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ] ถัดไป>>