ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
241. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๔
242. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔
243. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๔
244. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ BUU Test สำหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๔
245. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมของสถาบันสมทบในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
246. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔
247. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
248. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
249. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยโครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ.๒๕๕๔
250. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงานในศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓
251. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน พ.ศ.๒๕๕๓
252. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ.๒๕๕๓
253. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่และบริการ พ.ศ.๒๕๕๓
254. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๒
255. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>