ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
106. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
107. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
108. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
109. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารเงินรายได้โครงการบริการวิชาการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
110. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
111. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
112. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
113. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
114. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
115. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
116. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
117. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
118. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
119. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
120. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>