ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
106. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการจัดงานประชุมวิชาการของสถาบันเครือข่าย เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑
107. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสอบทักษะคอมพิวเตอร์มาตรฐานสากล พ.ศ. ๒๕๖๑
108. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอัตราค่าเข้าชมสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
109. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
110. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
111. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
112. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๑
113. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
114. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
115. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
116. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๑
117. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
118. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
119. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๑
120. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งหมด 281 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>