ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
121. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินขึ้นทะเบียนปริญญา พ.ศ. ๒๕๖๑
122. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๖ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
123. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารชุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว พ.ศ. ๒๕๖๑
124. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสอบสัมภาษณ์สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๑
125. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๖๑
126. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตภาคปกติ (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๖๑
127. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าสายรัดข้อมือเพื่อแสดงตัวตนในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
128. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑
129. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
130. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
131. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะวิทยาศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
132. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะพยาบาลศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
133. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการ การใช้ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
134. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
135. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการทดสอบเพื่อวัดความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>