ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย)
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
1. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๒๕๙/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ฉบับที่ ๓)
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ๐๗๐๔/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ป่วยจำลอง ผู้ป่วยจริง และครูต้นแบบ คณะแพทยศาสตร์
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๓๔/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกและบุคคลภายนอก
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๓๐๕/๒๕๖๗ เรื่อง ค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงาน สำหรับหลักสูตรแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๕)
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๐๖/๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒)
6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๔๒๓/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก
7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๔๒๒/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายของนิสิต
8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๓/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๖๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการให้เงินรางวัลนักวิจัย
11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๒๙/๒๕๖๕ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัย (Original Article) หรือบทความปริทัศน์ (Review Article) ที่มีค่าธรรมเนียมการตีบทความ (Article Processing Charge)
12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๙๘/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สาขาขาดแคลน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๙๙/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และนักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี
14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๐๘๖/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๙๙๐/๒๕๖๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 141 ประกาศ : 10 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] ถัดไป>>