ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย)ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา (ด้านการเงินจ่าย)
1. ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๓/๒๕๖๔ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินและหลักเกณฑ์การใช้เงินในการดำเนินงานของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
2. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๐๔/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
3. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๖๑
4. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๓๐/๒๕๕๓ เรื่อง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติสำหรับหอพักนิสิต พ.ศ.๒๕๕๓
5. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๕๐/๒๕๖๔ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายเงินสำหรับนิสิตโครงการพระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษา
6. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๐๙๕/๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
7. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๐
8. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับการนำนิสิตออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พ.ศ. ๒๕๖๑
9. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๑๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พ.ศ. ๒๕๖๐
10. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๔๔/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๖
11. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๔๕/๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและสอบ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
12. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
13. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๕๗/๒๕๖๐ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายระหว่างส่วนงานที่นิสิตสังกัด กับส่วนงานที่สอนรายวิชาบริการ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
14. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๑/๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. ๒๕๖๒
15. ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๖๒/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์กลางการจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งหมด 119 ประกาศ : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] ถัดไป>>