ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
256. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าบริการหอพักและค่าธรรมเนียมหอพัก (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
257. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บค่าบริการและค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.๒๕๕๓
258. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
259. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรอง พ.ศ.๒๕๕๒
260. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิต พ.ศ.๒๕๕๒
261. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียมพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
262. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุง ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากนักเรียนหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
263. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
264. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
265. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
266. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรเหมาจ่ายและหลักสูตรที่ศึกษาบางช่วงเวลาของปีการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๓
267. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓
268. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา นิสิตภาคปกติ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.๒๕๕๓
269. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) พ.ศ.๒๕๕๒
270. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๒
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ] ถัดไป>>