ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
61. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๓
62. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓
63. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓
64. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะดนตรีและการแสดง พ.ศ. ๒๕๖๓
65. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
66. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
67. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓
68. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๓
69. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๓
70. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
71. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าธรรมเนียมส่งเอกสารการศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
72. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และสถานที่ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
73. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
74. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับสำหรับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผิดสัญญาการเป็นนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๓
75. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๓
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : << ก่อนหน้า[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>