ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการรักษาการแทน การมอบอำนาจให้ปฏิบัติการแทน และการมอบอำนาจช่วงให้ปฏิบัติการแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยคุณสมบัติ และการสรรหาอธิการบดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
10. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยสภาวิชาการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗
11. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินรับฝาก พ.ศ.๒๕๕๓
12. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๓
ทั้งหมด 12 ข้อบังคับ : 1 หน้า : 1