ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๓
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๓
8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยเงินรับฝาก พ.ศ.๒๕๕๓
9. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยบริษัทเพื่อการลงทุนของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒
ทั้งหมด 9 ข้อบังคับ : 1 หน้า : 1