ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ ชื่อประกาศ
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้อาคาร ห้องประชุม ห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ 2)
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๖
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนนิสิตเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๖
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๖
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๖
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงหอพัก ค่าธรรมเนียมหอพัก และค่าบริการหอพัก พ.ศ. ๒๕๖๕
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการสำหรับการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการประเมินผลตอบแทนที่เกิดจากการลงทุน (Return on Investment) และผลตอบแทนทางสังคมที่เกิดจากการลงทุน (Social Return on Investment) พ.ศ. ๒๕๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๖
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา แบบเหมาจ่าย คณะศึกษาศาสตร์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารจราจรภายในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๖
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนหลักเกณฑ์และอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. ๒๕๖๕
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนมหาวิทยาลัยบูรพามั่นคงเพื่อผู้ปฏิบัติงาน
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีทางทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ทั้งหมด 282 ระเบียบ : 19 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] ถัดไป>>