ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจ่ายเงินและวิธีการจ่ายเงิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมและการจำหน่วยสัตว์น้ำทดลอง คณะเทคโนโลยีทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๖
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๖
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยค่าบริการรักษาพยาบาลของสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๕
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๑
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ในมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๒
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยกองทุนเพื่อการศึกษาของนิสิต พ.ศ. ๒๕๖๓
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการกำหนดราคาขายสินค้าของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘
13. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการงบประมาณของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑
14. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๕๒
15. ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุและจากอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ทั้งหมด 253 ระเบียบ : 17 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] ถัดไป>>