ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศ
facebook กองคลัง
ระบบ BI
ระบบ E-Cheque
ระบบ EGP
ระบบคำนวณดอกผลเงินบริจาค
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรกองคลัง
ระบบติดตามผลการดำเนินงานก่อสร้าง/ปรับปรุงมหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระบบบัญชีสามมิติ
ระบบติดตามจัดซื้อ/จ้าง
สถานะเอกสารข้อมูลผู้ขาย