ไฟล์ Video อบรมระบบ BUU-ERP


ระบบบริหารต้นทุน CO
ระบบงบประมาณ FM
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง PU
ระบบบริหารวัสดุคงคลัง IM
ระบบบริหารสินทรัพย์ AA
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ AP
ระบบบัญชีลูกหนี้ AR
ระบบบัญชีแยกประเภท GL

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.