แบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง

 

สามารถดาวน์ โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่

1.  แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานอธิการบดี

2. แบบฟอร์มสำหรับส่วนงาน

3. บันทึกข้อความ

4. แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ