ติดต่อเรา

๑๖๙ ชั้น ๓ กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร ภปร.
ถนนลงหาดบางแสนสุข ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ๒๐๑๓๑
อีเมลล์: finance@buu.ac.th
โทร     ๐-๓๘๑๐-๒๒๒๒    แฟกซ์    ๐-๓๘๓๙-๓๒๗๐