jQuery UI Tabs - Default functionality

                                                                                                                                                       


 • วิธีการดาวน์โหลด font และการติดตั้ง font สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑)
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
 • รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 • ภาพโครงการเสวนาด้านพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 • แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กำหนดการโครงการเสวนาด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 • กำหนดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย (กวพม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 • กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร