jQuery UI Tabs - Default functionality

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานและการให้บริการของเว็บไซค์กองคลังและทรัพย์สิน โดยคลิ๊กที่นี้

ขอความร่วมมือกรอกข้อมูล แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้งานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ระบบบัญชีสามมิติ โดยคลิ๊กที่นี้

                                                                                                                                                                          


  • วิธีการดาวน์โหลด font และการติดตั้ง font สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร
  • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑)
  • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
  • รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
  • ภาพโครงการเสวนาด้านพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
  • แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
  • กำหนดการโครงการเสวนาด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  • กำหนดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย (กวพม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
  • กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
  • แบบสำรวจที่ราชฯ