jQuery UI Tabs - Default functionality

                                                                                                                                                                          


 • แบบประเมินเจ้าหน้าที่กองคลังและทรัพย์สิน
 • แบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 • วิธีการดาวน์โหลด font และการติดตั้ง font สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑)
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน
 • รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 • ภาพโครงการเสวนาด้านพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
 • แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง
 • กำหนดการโครงการเสวนาด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 • กำหนดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย (กวพม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
 • กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘