การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

การรับเงินช่วยเหลือจากรัฐ ในส่วนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม ร้อยละ 30

สำหรับนิสิตที่ชำระค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มีรายการลงทะเบียนค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัย ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 และยืนยันการขอรับสิทธิ์ส่วนลดจากรัฐบาลแล้ว

ให้นิสิตดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อย และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบทางระบบ

🌐 https://financerefund.buu.ac.th/

⏰ เริ่มเปิดระบบ เวลา 09:00 น.

เพื่อให้การใช้ระบบมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือโปรดเข้ายืนยันการผูกพร้อมเพย์ ดังนี้

รอบที่ 1 วันที่ 13 – 17 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น.

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป และบัณฑิตศึกษา

รอบที่ 2 วันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 สิ้นสุดเวลา 24.00 น.

สำหรับนิสิตปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-3

หมายเหตุ

  1. ยกเว้นนิสิตที่ได้รับเงินลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านระบบพร้อมเพย์แล้ว ไม่ต้องยืนยันการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินให้อัตโนมัติ
  2. ส่วนนิสิตที่ชำระค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย (รายการค่าธรรมเนียมการศึกษา) ทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคืนส่วนลดเรียบร้อยแล้ว
  3. ส่วนนิสิตที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะทำการลดค่าบำรุงหอสมุดและค่าบำรุงเครือข่ายมหาวิทยาลัยในระบบ buu.ac.thให้อัตโนมัติ

👇👇👇

ตัวอย่างวิธีการผูกบัญชีธนาคาร

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB : https://promptpay.scb/login
  • ธนาคารทหารไทย-ธนชาติ TTB : https://www.ttbbank.com/archive/PromptPay
  • ธนาคารกสิกรไทย KBANK : https://www.kasikornbank.com/…/PromptPay/Pages/index.html
  • ธนาคารกรุงเทพ BBL : https://www.bangkokbank.com/…/Digital-Banking/PromptPay
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา Krungsri : https://www.krungsri.com/…/banking…/online/promptpay
  • ธนาคารกรุงไทย KTB : https://krungthai.com/…/cash-management/ktb-promptpay/169

กองคลังและทรัพย์สิน ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศจากกองคลังและทรัพย์สิน

ที่ ๘๑๐๐/ว๐๘๘๒๐

เรื่อง ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

——————————–

                       ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้นทางกองคลังและทรัพย์สิน จึงขอกำหนดวันทำการ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการรับเงิน-จ่ายเงิน และการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลังและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองคลังและทรัพย์สินจึงขอแจ้งวันทำการในระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๗๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ประกอบกับประกาศของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๔๓๒/๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

ขั้นตอนขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด10% สำหรับนิสิตปี 1 เข้าtcas รอบ1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว

ขั้นตอนการขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
(สำหรับนิสิตปี 1 เข้า TCAS รอบที่ 1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว)

รายละเอียดฉบับเต็ม https://reg.buu.ac.th/anno/05535-att.pdf

สอบถามข้อมูลที่กองคลังและทรัพย์สิน เบอร์โทร 038-102143, 038-102144, 038-102146, 038-102156, 038-102159, 038-102164, 038-102168

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกรายการลดหย่อน (ลย.๐๑)

เรียน   ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกรายการลดหย่อน (ลย.๐๑)  เพื่อเป็นข้อมูลให้กองคลังและทรัพย์สินคำนวณหักลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์  (https://buu-person.buu.ac.th)

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (ยกเว้นพนักงานเงินรายได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล) รายละเอียดดังเอกสารแนบ