กองคลังและทรัพย์สิน ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศจากกองคลังและทรัพย์สิน

ที่ ๘๑๐๐/ว๐๘๘๒๐

เรื่อง ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

——————————–

                       ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้นทางกองคลังและทรัพย์สิน จึงขอกำหนดวันทำการ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการรับเงิน-จ่ายเงิน และการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลังและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองคลังและทรัพย์สินจึงขอแจ้งวันทำการในระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.