กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๗๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ประกอบกับประกาศของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.