ไฟล์ Video อบรมระบบ BUU-ERP


ระบบบริหารต้นทุน CO
ระบบงบประมาณ FM
ระบบจัดซื้อจัดจ้าง PU
ระบบบริหารวัสดุคงคลัง IM
ระบบบริหารสินทรัพย์ AA
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ AP
ระบบบัญชีลูกหนี้ AR
ระบบบัญชีแยกประเภท GL

Template สำหรับกรอกข้อมูลเข้าระบบ BUU-ERP


เตรียมข้อมูลเงินทดรองจ่าย  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Template สร้างข้อมูลหลักครุภัณฑ์  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Template สำหรับโอนงานระหว่างก่อสร้าง  : คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคู่มือการติดตั้ง และฟอนต์ TH Sarabun NEW

โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, 10 และ 11
โปรแกรม SAP GUI สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม SAP GUI
Updated 03/11/2022
ฟอนต์ TH Sarabun NEW
คู่มือการตั้งค่าเพื่อ Allow PDF ใน Google Chrome สำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

ขั้นตอนการลงโปรแกรม BUU-ERP

1. ดาวโหลดโปรแกรมและคู่มือการติดตั้ง

2. กรณีที่เครื่องผู้ใช้งานไม่มีฟอนต์ TH Sarabun NEW จะไม่สามารถแสดงรายงานได้ ให้ติดตั้งฟอนต์เพื่อแสดงรายการที่สมบูรณ์ 

(หากไม่ทราบว่าเครื่องที่ใช้งานมีฟอนต์ TH Sarabun NEW หรือยัง ให้ติดตั้งฟอนต์อีกครั้ง)

วิดีโอการฝึกอบรมภาพรวมของระบบ SAP


สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น สามารถทำการ login โดยใช้ email มหาวิทยาลัยบูรพา โดยคลิกที่ลิงค์ดังต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1nWMO25Zk0qlmZ-5zjO_8eMfBKXeg68cH?usp=sharing

กองคลังและทรัพย์สิน ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศจากกองคลังและทรัพย์สิน

ที่ ๘๑๐๐/ว๐๘๘๒๐

เรื่อง ขอแจ้งวันทำการในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลังและทรัพย์สิน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

——————————–

                       ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ประกอบกับจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนั้นทางกองคลังและทรัพย์สิน จึงขอกำหนดวันทำการ และจำนวนผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินการรับเงิน-จ่ายเงิน และการรับ-ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกองคลังและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ กองคลังและทรัพย์สินจึงขอแจ้งวันทำการในระหว่างวันที่ ๑๘ สิงหาคม – วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๗๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๑๑๕๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการแทน ประกอบกับประกาศของอธิการบดี ด้านการบริหารงานบุคคล ให้รองอธิการบดี หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการแทน จึงประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนี้ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๕๙๕/๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๔๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ คน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๔๓๒/๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

——————————–

                       ด้วยกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย

ซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดการรับสมัคร ตามเอกสารแนบ

ขั้นตอนขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด10% สำหรับนิสิตปี 1 เข้าtcas รอบ1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว

ขั้นตอนการขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10%
(สำหรับนิสิตปี 1 เข้า TCAS รอบที่ 1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว)

รายละเอียดฉบับเต็ม https://reg.buu.ac.th/anno/05535-att.pdf

สอบถามข้อมูลที่กองคลังและทรัพย์สิน เบอร์โทร 038-102143, 038-102144, 038-102146, 038-102156, 038-102159, 038-102164, 038-102168

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกรายการลดหย่อน (ลย.๐๑)

เรียน   ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

กองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยบูรพา ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านบันทึกรายการลดหย่อน (ลย.๐๑)  เพื่อเป็นข้อมูลให้กองคลังและทรัพย์สินคำนวณหักลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลธรรมดา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ในระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์  (https://buu-person.buu.ac.th)

ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓  (ยกเว้นพนักงานเงินรายได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา โรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ” และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล) รายละเอียดดังเอกสารแนบ