กองคลังและทรัพย์สิน ประกาศกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้ประกาศข่าว อรรถพล  เตชะบุตรศรี

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๐๒๗๒/๒๕๖๐

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

--------------------------------

                       ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๐๑๙๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร เลขที่ตำแหน่ง ๔๔๔๔ สังกัดกองคลังและทรัพย์สิน สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย โดยการสอบภาคปฏิบัติ ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๑๑ คน รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

About attapolt

attapolt@go.buu.ac.th

Comments are closed.