แบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง

แบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สามารถดาวน์ โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่

1.  แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานอธิการบดี

2. แบบฟอร์มสำหรับส่วนงาน

3. บันทึกข้อความ

4. แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วิธีการดาวน์โหลด font และการติดตั้ง font สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งfont สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

วิธีการดาวน์โหลด font

- สามารถดาวน์โหลด font ได้ที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

วิธีการติดตั้ง font

- ไปที่ Control Panel -> เลือก View by เป็น Large icons -> ดับเบิ้ลคลิ๊กที่โฟลเดอร์ Fonts

- Copy File Font ที่ได้จากการดาวน์โหลด มาวางไว้ที่โฟลเดอร์ Fonts

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑) ดาวน์โหลด ที่นี่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลด ที่นี่

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการติดตามแผนการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ป.ย.2) ดาวน์โหลด ที่นี่

ภาพโครงการเสวนาด้านพัสดุ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

เสวนาพัสดุ 1-2559

แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบสอบถาม เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบรายงานผลการติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถทำแบบสอบถามได้ ที่นี่

กำหนดการโครงการเสวนาด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จำนวน ๓ ครั้ง

ลำดับที่ กำหนดการประชุม
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาพัสดุ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

กำหนดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย (กวพม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จำนวน ๖ ครั้ง

ลำดับที่ กำหนดปิดรับเรื่อง กำหนดการประชุม
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กำหนดระยะเวลาการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด ดังนี้