บุคลากร

นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางพบพร เชาวรัตน์ 
หัวหน้างานการเงิน
นางสาวิตรี ผาสุขเจริญ
หัวหน้างานพัสดุ
บุคลากรงานการเงิน บุคลากรงานพัสดุ
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ 
หัวหน้างานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
บุคลากรงานบัญชี บุคลากรงานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
 

 

 

 

บุคลากรงานธุรการ

บุคลากรงานธุรการ