บุคลากร

นางพบพร เชาวรัตน์ 
ผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน
นางสาวไพรินทร์ ทานกระโทก 
หัวหน้างานการเงินจ่าย
นางเมธิศา เกษตรภิบาล 
หัวหน้างานเงินเดือน
บุคลากรงานการเงิน บุคลากรงานการเงิน
นางสาวพิมพ์ภินันท์ นูพิมพ์ 
หัวหน้างานการเงินรับ
นายจิตตภาคย์ จิวารัตน์ 
หัวหน้างานพัสดุ
บุคลากรงานการเงิน บุคลากรงานพัสดุ
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ 
หัวหน้างานบัญชี
นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ 
หัวหน้างานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
บุคลากรงานบัญชี บุคลากรงานพัฒนาระบบบัญชีสามมิติ
นางพบพร เชาวรัตน์ 
หัวหน้างานธุรการ
บุคลากรงานธุรการ