แบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง

แบบฟอร์มการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลัง

สามารถดาวน์ โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่

1.  แบบฟอร์มสำหรับสำนักงานอธิการบดี

2. แบบฟอร์มสำหรับส่วนงาน

3. บันทึกข้อความ

4. แบบฟอร์มการกำหนดร่างขอบเขตของงาน / รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

วิธีการดาวน์โหลด font และการติดตั้ง font สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร

ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งfont สำหรับการสแกนบาร์โค้ดเอกสาร คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

วิธีการดาวน์โหลด font

- สามารถดาวน์โหลด font ได้ที่นี่ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

วิธีการติดตั้ง font

- ไปที่ Control Panel -> เลือก View by เป็น Large icons -> ดับเบิ้ลคลิ๊กที่โฟลเดอร์ Fonts

- Copy File Font ที่ได้จากการดาวน์โหลด มาวางไว้ที่โฟลเดอร์ Fonts