แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียด ตามเอกสารแนบ

ไฟล์เสียงการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด

ไฟล์เสียงการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑)

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การร่วมสมทบค่าใช้จ่ายจ้างเหมาปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย (ระเบียบวาระที่ ๔.๕.๑) ดาวน์โหลด ที่นี่

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีโรงเรือน ดาวน์โหลด ที่นี่

ตัวอย่างข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

ตัวอย่างข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ดาวน์โหลด ที่นี่

แบบสำรวจที่ราชฯ

สามารถดาวน์โหลด แบบสำรวจที่ราชฯ ที่นี่

ข่าวข้อมูลผู้ขาย

กองคลังและทรัพย์สิน ได้ทำการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มใหม่ ดังนี้

1.แบบฟอร์มข้อมูลผู้ขาย

2.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย

3.แบบฟอร์มข้อมูลหลักบุคลากร

4.แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักบุคลากร

5.แบบฟอร์มยกเลิกเอกสาร 3 มิติ

6.แบบฟอร์มขอรายงาน 3 มิติ

7.แบบฟอร์มเพิ่มชื่อ/เปลี่ยนสิทธิ์/ยกเลิก ผู้ใช้ในระบบบัญชีสามมิติ

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ finance.buu.ac.th

หากหน่วยงานยังใช้แบบฟอร์มเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2555 กองคลังและทรัพย์สินจะส่งเอกสารคืนให้ส่วนงานแก้ไขทันที

Misoprostol