วิสัยทัศน์, พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างคนด้วยกิจกรรม สร้างผู้นำด้วยทีมงาน ด้านการเงินและด้านการพัสดุ  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล

พันธกิจ

๑.  จัดการอบรมให้บุคลากรด้านการเงินและด้านการพัสดุ
๒.  กำหนดหลักเกณฑ์และแนวการปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านการพัสดุ
๓.  พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานทุกด้านไปสู่ระบบอิเล็คทรอนิกส์
๔.  พัฒนาบุคลากรกองคลังและทรัพย์สินให้มีความสามารถเป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานด้านการเงินและด้านการพัสดุแก่ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย