กำหนดการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของมหาวิทยาลัย (กวพม.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จำนวน ๖ ครั้ง

ลำดับที่ กำหนดปิดรับเรื่อง กำหนดการประชุม
ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๔ วันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

Comments are closed.