กำหนดการโครงการเสวนาด้านพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

จำนวน ๓ ครั้ง

ลำดับที่ กำหนดการประชุม
ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

กำหนดการ

เวลา รายละเอียด
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เสวนาพัสดุ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

Comments are closed.