ภาระหน้าที่

กองคลังและทรัพย์สินมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑. บริหารงบประมาณ

  • ควบคุม กำกับ ดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงา

๒. บริหารการเงิน

  • รับ-จ่าย เงินของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๓. จัดซื้อ-จัดจ้าง

  • ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๔.บริหารทรัพย์สิน

  • ควบคุม บำรุง รักษา พัสดุของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการจำหน่ายครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

๕. จัดทำบัญชี

  • จัดรวบรวมรายการที่เกิดขึ้นนำมาบันทึกบัญชี จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และวิเคราะห์การเงินและบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผน การตัดสินใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

๖.การตรวจสอบ

  • ตรวจสอบเอกสารที่ผ่านระบบงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้เกี่ยวกับกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี  และหลักเกณฑ์การจ่ายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน พัสดุ และบัญชี