หนังสือตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานพัสดุ

(เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย)

1.
ข้อหารือกรณีค่าปรับเกินกว่าค่างานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอเนกประสงค์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/04927 ลงวันที่ 5มีนาคม 2557)
2.
ข้อหารือการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างปรับปรุงหอพักพยาบาล [กรณีกำหนดผลงานก่อสร้าง] (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0421.3/32430 ลงวันที่ 15ธันวาคม 2552)
3.
ข้อหารือกรณีชื่องานที่ดำเนินการประกวดราคาไม่ตรงกับชื่อตามระบบ E-Budgetting (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/30254 ลงวันที่ 24พฤศจิกายน 2552)
4.
ข้อหารือการยึดหลักประกันซองตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค(กวพอ) 0421.3/19436 ลงวันที่ 28สิงหาคม 2552)
5.
ข้อหารือการขอใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/16807 ลงวันที่ 6สิงหาคม 2552)
6.
ข้อหารือการจัดหาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีจัดหามูลค่า ต่ำกว่าสองล้านบาท (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพอ) 0421.3/15074 ลงวันที่ 21กรกฎาคม 2552)
7.
ข้อหารือการเบิกเงินค่าจ้างล่วงหน้า (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/13462 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2552)
8.
หารือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับดินที่ขุดได้ในที่ราชพัสดุ (หนังสือกรมธนารักษ์ ที่ กค0310/278 ลงวันที่ 13มกราคม 2552)
9.
ข้อหารือการกำหนดแนวทางการปฏิบัติการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/33487 ลงวันที่ 18ธันวาคม 2551)
10.
ข้อหารือเกี่ยวกับอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ) 0421.3/32488 ลงวันที่ 8ธันวาคม 2551)
11.
ข้อหารือการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพอ) 0421.3/16779 ลงวันที่ 26มิถุนายน 2551)
12.
ข้อหารือการเลื่อนระยะเวลาการประกาศสอบราคา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/03545 ลงวันที่ 12กุมภาพันธ์ 2551)
13.
ข้อหารือการขาดหลักประกันสัญญาในกรณีถูกอายัดทรัพย์เนื่องจากผู้รับจ้างค้างการชำระ ค่าภาษีอากร (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/33343 ลงวันที่ 20ธันวาคม 2550)
14.
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/32245 ลงวันที่ 11ธันวาคม 2550)
15.
ข้อหารือกระบวนการจัดหาพัสดุ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0408.4/20281 ลงวันที่ 17สิงหาคม 2550)
ทั้งหมด 49 หนังสือ : 4 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ] ถัดไป>>